Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo upadłościowe

Upadłość podmiotów gospodarczych

Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa upadłościowego, zarówno postępowań dotyczących przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Upadłość podmiotów gospodarczych

Postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.

Zgodnie z ustawą Prawo Upadłościowe z dnia 28 lutego 2003r. upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Jednocześnie ustawa wskazuje, że dłużnik stał się niewypłacalny jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Regulacje związane z postępowaniem upadłościowym stosuje się wobec przedsiębiorców tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a ponadto do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, wspólników spółki partnerskiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

Prowadzenie tego typu postępowań jest niejednokrotnie skomplikowane i czasochłonne, wymaga zaangażowania i bardzo często szerokiej wiedzy nie tylko w zakresie regulacji prawnych ale również zasad prowadzenia biznesu. Każda sytuacja wymaga analizy, w celu wypracowania najlepszego rozwiązania dla naszych Klientów. W miarę możliwości szukamy rozwiązań pozwalających uniknąć konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i utrzymać płynność finansową.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • renegocjacji z kontrahentami i instytucjami finansowymi kluczowych dla firmy umów (w tym zwłaszcza: najmu, leasingu, kredytu itp.),
  • weryfikacji umów pod kątem możliwości zawieszenia obowiązku ich wykonywania, wypowiedzenia lub rozwiązania,
  • doradztwa w wyborze optymalnego postępowania restrukturyzacyjnego,
  • udzielania porad prawnych dotyczących postępowania upadłościowego i skutków ogłoszenia upadłości,
  • przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentacji Klientów w toku postępowania upadłościowego.
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com