Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo rodzinne

Podział majątku

Podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami może nastąpić na kilka sposobów. Z wnioskiem o podział majątku można wystąpić podczas rozwodu albowiem na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa Sąd w wyroku orzekającym rozwód może dokonać podziału majątku wspólnego, jednak tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jeśli Sąd w wyroku rozwiązującym małżeństwo nie orzeknie o podziale majątku, wówczas po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego, można wystąpić o podział majątku wspólnego do sądu z oddzielnym wnioskiem. W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego Sąd ustala skład i wartość poszczególnych składników majątkowych oraz rozstrzyga o przyznaniu tych składników majątkowych małżonkom z obowiązkiem stosownych spłat.

Podziału majątku można również dokonać na podstawie umowy zawartej pomiędzy małżonkami w sytuacji kiedy nie występuje spór, co do składników i sposobu podziału majątku wspólnego. Jednak jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, wówczas umowa o podział majątku wspólnego musi mieć formę aktu notarialnego.

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego regulują również obowiązek rozliczenia przepływu środków pomiędzy majątkiem wspólnym a osobistym małżonków. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny chyba, że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Zgodnie z treścią Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego w czasie trwania wspólności ustawowej. Małżonkowie nie mogą również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie im w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Istotnym zagadnieniem jest również kwestia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, która co do zasady powstaje na skutek umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, bądź orzeczenia rozwodu lub separacji. Jednak w czasie trwania małżeństwa, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej. W wyjątkowych wypadkach Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu tzw. „rozdzielność majątkowa z datą wsteczną”.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • spraw o podział majątku wspólnego
  • spraw o podział majątku wspólnego z ustalaniem nierównych udziałów w majątku wspólnym
  • spraw o podział majątku wspólnego z rozliczeniem nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty oraz z majątku osobistego na majątek wspólny
  • spraw o zwrot nakładów poniesionych z majątku wspólnego na majątek osób trzecich
  • przygotowania projektów umów o podział majątku wspólnego
  • udziału w negocjacjach dotyczących ugodowego dokonania podziału majątku wspólnego
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com