Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo cywilne

Odszkodowania

Zadośćuczynienie

Błąd medyczny

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie i renty od zakładów ubezpieczeń, firm ubezpieczeniowych, sprawców zdarzenia oraz innych podmiotów. Adwokaci reprezentują poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, poszkodowanych w wyniku błędu medycznego, na skutek wypadku przy pracy oraz poszkodowanych, którym przysługują roszczenia z polis ubezpieczeniowych (odszkodowania z ubezpieczenia OC, odszkodowania z ubezpieczenia AC, odszkodowania z ubezpieczenia mienia (np. pożaru, zalania, zniszczenia mienia). Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania opinii prawnych dotyczących określenia przysługujących roszczeń, analizy ugód oferowanych Klientom przez zakłady i firmy ubezpieczeniowe, negocjacji z zakładami i firmami ubezpieczeniowymi oraz reprezentacji w postępowaniu sądowym i przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Szczególnym rodzajem spraw w zakresie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie są sprawy związane z błędem medycznym (błędem lekarskim). Prawo medyczne reguluje prawa i obowiązki pacjenta, lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia. Błąd medyczny (błąd lekarski) to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie przez lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną lub inną osobę wykonującą zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Podstawą dochodzenia roszczeń za błąd medyczny, jak również za zakażenia szpitalne są przepisy kodeksu cywilnego, a co za tym idzie w przypadku szkody za tego typu zdarzenia poszkodowani pacjenci mogą domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.

Kancelaria reprezentuje Klientów również w alternatywnym sposobie dochodzenia roszczeń w sprawach dotyczących błędu medycznego, jakim jest prawo pacjenta do dochodzenia roszczeń przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Samo pojęcie „zdarzenia medycznego” zostało zdefiniowane w ustawie, jako zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, śmierć pacjenta, jeżeli były następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy (jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby), leczenia (w tym wykonania zabiegu operacyjnego), zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Taka forma dochodzenia roszczeń może być skuteczna w sytuacji kiedy stan faktyczny nie budzi wątpliwości, a szkoda jest stosunkowo niewielka ze względu na ustawowy limit dochodzonego roszczenia.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw o odszkodowanie za szkody na osobie np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów opieki
  • spraw o odszkodowanie za utracony zarobek lub zniszczone rzeczy
  • spraw o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę np. uszczerbek na zdrowiu, ból i cierpienie
  • spraw o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
  • spraw o rentę/rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej, z tytułu zwiększonych potrzeb lub z tytułu zmniejszenia widoku powodzenia na przyszłość
  • spraw o odszkodowanie za wypadek przy pracy lub w drodze do pracy
  • spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny
  • spraw o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot
  • spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com