Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo cywilne

Szkody górnicze

Odszkodowania

Szczególnie na terenie Śląska istotną gałęzią prawa cywilnego są sprawy o szkody górnicze.

Nasza pomoc prawna skierowana jest do osób indywidualnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym deweloperów, którzy są właścicielami nieruchomości, bądź planują inwestycje na terenie zagrożonym szkodami górniczymi.

W sprawach takich, bez udziału adwokata strona często jest bezradna wobec stanowiska kopalni działającej zawsze z pełnomocnikami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciel nieruchomości ma prawo żądać od zakładu górniczego naprawienia szkody wyrządzonej na skutek prowadzonej przez niego działalności. Od 1 stycznia 2012 r. poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru sposobu naprawienia szkody górniczej albo przez przywrócenie stanu poprzedniego albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

W sprawach tych nie obejdzie się bez opinii biegłego, która wymaga analizy, często zgłoszenia odpowiednich zastrzeżeń i tu również pomoc adwokata jest nieodzowna.

Niestety poszkodowani często nie są świadomi swoich praw, przyjmując zaniżone kwoty odszkodowań, ustalane na podstawie wyceny sporządzonej na zlecenie zakładu górniczego. Należy również pamiętać, że często kopalnie proponują jedynie naprawienie szkody górniczej w sytuacji, kiedy zasadna może być już wypłata odszkodowania. Adwokaci świadczą pomoc prawną w dochodzeniu wszelkich roszczeń spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej, zarówno w postępowaniu ugodowym, jak i w drodze procesu sądowego na wszystkich jego etapach.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • przeprowadzenia negocjacji oraz postępowania ugodowego z zakładem górniczym
  • analizy i oceny zasadności dochodzonego roszczenia o naprawienie szkody górniczej na podstawie przedstawionego stanu faktycznego sprawy i przedłożonych dokumentów, w szczególności w zakresie wychylenia budynku, sposobu rektyfikacji budynku
  • spraw o naprawę szkód górniczych w budynkach mieszkalnych, garażowych, gospodarczych i wszelkich innych budowlach
  • spraw o naprawę szkód górniczych na gruntach rolnych i leśnych
  • spraw o zwrot nakładów poniesionych na zabezpieczenie obiektów budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej
  • spraw o zwrot kosztów rozbiórki obiektów budowlanych uszkodzonych wskutek eksploatacji górniczej
Strona dochodząca roszczeń z tytułu szkód górniczych, zwrotu nakładów oraz kosztów zabezpieczeń budynków przed wpływami eksploatacji górniczej jest zwolniona z obowiązku uiszczenia koszów sądowych zgodnie z art. 96 ust. 1 punkt 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (opłata sądowa od pozwu, zaliczki na poczet dowodu z opinii biegłego).
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com