Kancelaria Adwokacka
ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
tel./fax: 32 42-224-02
kancelaria@adwokat-rybnik.com

Prawo rodzinne

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania bieżących środków utrzymania osobom, które nie mogą utrzymać się samodzielnie. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka odpowiednio do swoich możliwości zarobkowych. Obowiązek alimentacyjny rodzica może być również wykonywany poprzez osobiste starania w opiece i wychowaniu małoletniego dziecka. Obowiązek alimentacyjny dotyczy nie tylko rodziców i dzieci, może być również uregulowany pomiędzy małżonkami w trakcie trwania związku małżeńskiego, jak również po orzeczeniu rozwodu lub separacji.

Jeżeli w trakcie trwania małżeństwa jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, aby należności przypadające temu małżonkowi z tytułu wynagrodzenia za pracę, czy świadczeń emerytalno-rentowych były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Zgodnie z uregulowaniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzez zawarcie związku małżeńskiego każdy z małżonków zobowiązany jest do zaspokajania potrzeb rodziny, którą założył. W przypadku kiedy małżonek nie wykonuje tego zobowiązania, Sąd może orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (alimenty w trakcie trwania małżeństwa).

Alimentów może żądać również małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. W przypadku, gdy rozwód zostanie orzeczony z winy tylko jednego małżonka, a pociąga on za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może zasądzić na jego rzecz alimenty od małżonka wyłącznie winnego.

Wyrok określający wysokość alimentów może ulec zmianie, jeżeli po wydaniu orzeczenia dojdzie do istotnej zmiany okoliczności w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów bądź możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentów.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw o zasądzenie alimentów
  • spraw o obniżenie alimentów
  • spraw o uchylenie alimentów
  • spraw o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka
  • spraw o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
  • spraw o egzekucję zasądzonych alimentów
Kancelaria Adwokacka ul. Powstańców Śląskich 1, Rybnik
Mobil: +32 42-224-02 e-mail: kancelaria@adwokat-rybnik.com